Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Raytelligence AB

Raytelligence AB

Raytelligence AB
Linjegatan 3 D
302 50 Halmstad

Hemsida:

www.raytelligence.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Raytelligence erbjuder en sensor och en tjänst för att monitorera bl a hjärtslag, kroppsposition och rörelse. Riktar sig till hälsovårdssektorn, men ser även stor potential inom industriella applikationer.

Teckningsperiod:

16 mars 2023 - 30 mars 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

12,01 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr per unit / 0,04 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 mars 2023

Värdering:

6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje en (1) innehavd aktie erhålls en (1) uniträtt. En (1) unirätt berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje en (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Raytelligance har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,3 MSEK, motsvarande cirka 19,24 procent av företrädesemissionen, av Bolagets största Aktieägare Swedish Adrenaline AB, som åtagit sig att teckna 28 877 287 units att betalas genom kvittning av fordran mot Bolaget uppgående till 2 310 182,96 SEK. Därutöver har Bolaget erhållit emissionsgarantier från Mangold Fondkommission AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, Kai Olsen och NOWO Global Fund om cirka 4,9 MSEK, motsvarande cirka 40,76 procent av Företrädesemissionen. Bolaget har således totalt erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om cirka 7,2 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För garantiåtaganden utgår en garantiersättning i form av kontanter om femton (15) procent av det garanterade beloppet, alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade Units i Bolaget till en teckningskurs motsvarande den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (0,04 SEK).

Varje en (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 21 juli 2023 till och med den 3 augusti 2023, dock högst 0,06 SEK per aktie och lägst Bolagets aktiers kvotvärde vid tidpunkten för nyttjande. Nyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löper från och med den 7 augusti 2023 till och med den 21 augusti 2023.

Uppdatering: Raytelligence företrädesemission blev tecknad till 56,45 % med uniträtter (varav 19,24 % genom kvittning) och till 5,19 % utan uniträtter. Totalt 61,64 %.

Uppdaterat: 2023-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss