Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quickbit eu AB

Quickbit eu AB

Quickbit eu AB
Birger Jarlsgatan 60 6tr
114 29 Stockholm

Hemsida:

quickbit.eu

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quickbit eu tillhandahåller lösningar för näthandlare så att deras kunder på enkelt och tryggt sätt kan hantera kryptovalutor, såsom Bitcoin och Etherum.

Teckningsperiod:

12 februari 2019 - 12 februari 2019

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till FTCS Intressenter AB, betalning genom kvittning. En unit består av en (1) aktie och tre (3) Teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 3,20 kr under perioden 1 – 31 december 2020.

För att reducera utspädningseffekten av utgivna Units och under förutsättning att stämman beslutar enligt styrelsens förslag i punkt 7 åtar sig styrelsen med stöd av registrerat bemyndigande att i direkt anslutning till stämmans avslutande besluta att emittera högst 5 834 125 teckningsoptioner med samma villkor som Teckningsoptionerna berättigande till teckning av totalt 5 834 125 aktier i bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 58 341,25 kronor vid utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna. För varje tio (10) per avstämningsdagen innehavda aktier i bolaget erhålles en (1) teckningsoption.Rätt att erhålla teckningsoptionerna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare. De aktier som utges till FTCS Intressenter AB ovan berättigar ej till tilldelning av teckningsoptioner.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss