Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB

QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB
Virdings Allé 32 B
754 50 Uppsala

Hemsida:

www.quiapeg.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

QuiaPEG Pharmaceuticals är ett utvecklingsbolag för läkemedel baserat på en patenterad drug delivery-plattform, Uni-Qleaver. Bolaget utvecklar förbättrade och patenterbara former av läkemedel under utveckling eller som redan godkänts av läkemedelsmyndigheter. QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB hette tidigare Lucent Oil AB.

Teckningsperiod:

15 mars 2023 - 29 mars 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 mars 2023

Värdering:

4,74 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 13:3. En (1) inneahavd aktie ger (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ge rätt att teckna tretton (13) units. Varje unit består av en (1) nyemitterad aktie, en (1) teckningsoption av serie TO8 och en (1) teckningsoption av serie TO9.

Post:

Övrigt:

Personer från Bolagets ledning och styrelse har åtagit sig, direkt och genom bolag, att teckna units för cirka 0,25 MSEK i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna uppgår därmed sammanlagt till motsvarande cirka 1,2 procent av Företrädesemissionen.

Utöver de ovan nämnda teckningsförbindelserna har garanter via en bottengaranti lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 16,5 MSEK, motsvarande cirka 80,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas vidare av en toppgaranti som sammanlagt uppgår till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen. Toppgarantin är säkerställd av Långivarna och toppgarantin kommer att erläggas genom kvittning av delar av Långivarnas utestående fordringar på Bolaget. Följaktligen omfattas den föreslagna Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och av ett garantikonsortium, syndikerat av G&W Fondkommission, via en bottengaranti uppgående till cirka 16,5 MSEK och en toppgaranti uppgående till cirka 4 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

För emissionsgarantierna avseende bottengarantin utgår en garantiersättning om arton (18) procent av det garanterade och tilldelade beloppet, vilket kommer erhållas genom en kontant ersättning uppgående till nio (9) procent tillsammans med nio (9) procent genom kvittning mot nyemitterade units till samma villkor som i Företrädesemissionen.

Två teckningsoptioner av serie TO8 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 september – 29 september 2023 till en teckningskurs om 0,03 SEK och två teckningsoptioner av serie TO9 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 15 mars – 29 mars 2024 till en teckningskurs om 0,05 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss