Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

31 oktober 2016 - 31 oktober 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

16,6 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till ospecificerade större investerare.

Post:

Övrigt:

Årlig utdelning är 9,6 kr.

Varje preferensaktie som tecknats berättigar till två teckningsoptioner. Skälet till avvikelsen från företrädesrätten är att teckningsoptionerna utgör en del av erbjudandet att teckna preferensaktier. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt och avses ej att tas upp för handel. Teckning av stamaktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna ska äga rum under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget. Teckningskursen per stamaktie ska vara 35 kronor. Stamaktier som tillkommit på grund av teckning berättigar till vinstutdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i Bolagets aktiebok hos Euroclear Sweden AB.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss