Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MTI Investment SE

MTI Investment SE

MTI Investment SE
Svärdgatan 21
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.mti-investment.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

MTI Investment är ett investmentbolag och bolagsbyggande företag som fokuserar på små och medelstora bolag i Östafrika.

Teckningsperiod:

29 november 2021 - 13 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

22,1 Mkr + 3,3 Mkr

Teckningskurs:

40,20 kr per unit / 13,40 kr per aktie

Likviddag:

17 december 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

50 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. 17,7 Mkr är tecknat på förhand. Varje unit innehåller 3 aktier och 2 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Minimum 140 units.

Övrigt:

MTI Investment noteras på First North den 21 december 2021.

Handelsbanken Fonder (Emerging Markets), Stiftelsen H&M Foundation har tillsammans med styrelseledamöter, VD, befintliga aktieägare och externa investerare åtagit sig att förvärva units i noteringerbjudandet för sammanlagt cirka 17,7 Mkr.

En teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie i MTI Investment till en rörlig teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie under perioden från och med den 10 februari 2023 till och med den 23 februari 2023, dock lägst kvotvärdet per aktie och högst 20,10 SEK per aktie. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska ske under perioden från och med den 27 februari 2023 till och med den 10 mars 2023. Detta innebär att Bolaget kan komma att erhålla ytterligare maximalt 22,1 MSEK före emissionskostnader vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. För det fall teckningsoptionerna i Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer MTI Investment att tillföras upp till ytterligare 3,3 MSEK.

Uppdaterat: 2021-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss