Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klövern AB

Klövern AB

Klövern AB
Nyckelvägen 14
611 31 Nyköping

Hemsida:

www.klovern.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning.

Teckningsperiod:

19 november 2020 - 3 december 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

2 Mdkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 november 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Klöverns två största aktieägare, sett till antalet aktier, Rutger Arnhult (genom bolag) och Corem Property Group AB (publ), vilka tillsammans innehar och representerar 33,8 procent av utestående stamaktier och 32,6 procent av det totala antalet röster1 i Klövern, har åtagit sig att teckna sina respektive pro-rata andelar i Företrädesemissionen. Den del av Företrädesemissionen som inte täcks av teckningsåtagandena från Rutger Arnhult (genom bolag) och Corem Property Group (publ) garanteras av Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management AB (publ). Företrädesemissionen är således fullt garanterad.

Fullständiga villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, teckningsrelation samt antalet aktier som emitteras förväntas offentliggöras 10 november 2020.

Uppdaterat: 2020-10-06

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss