Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB
Hammarbyterrassen 3
120 30 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansasgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Teckningsperiod:

6 december 2023 - 20 december 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55,43 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2023

Värdering:

2,22 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 25:1. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt och varje uniträtt berättigar till teckning av tjugofem (25) units. Varje unit innehåller en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Sju (7) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar under perioden från och med den 2 till och med den 16 maj 2024 till teckning av en (1) ny aktie i Goodbye Kansas till ett lösenpris motsvarande 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Goodbye Kansas aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,10 SEK och högst 200 procent av teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Goodbye Kansas företrädesemission omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Teckningsförbindelser från ett antal befintliga aktieägare, däribland styrelseledamöterna Per Anders Wärn, Staffan Eklöw och Mikko Setälä samt bolagets VD, Stefan Danieli, uppgår sammantaget till cirka 10,7 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Goodbye Kansas ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 33,6 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 11,1 MSEK.

För åtaganden i bottengarantin utgår en ersättning om 15 procent som kan betalas ut kontant, eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. För åtaganden i toppgarantin utgår en ersättning om 18 procent som kan betalas ut kontant eller i units till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2023-11-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss