Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB

Ferroamp Elektronik AB
Domnarvsgatan 16
163 53 Spånga

Hemsida:

www.ferroamp.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Ferroamp erbjuder ett flertal produkter vilka tillsammans ger ett komplett system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion.

Teckningsperiod:

29 maj 2023 - 13 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

219,9 Mkr

Teckningskurs:

13,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2023

Värdering:

199,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 11:10. Befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje, på avstämningsdagen innehavd, aktie. Tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Post:

Övrigt:

15-30 maj 2023 är bara dummy-datum. Bolagets årsstämma som äger rum den 10 maj 2023 ska föreslås att bemyndiga styrelsen om att besluta om företrädesemissionen och dess villkor.

Emissionen är säkerställd till 100 %.

Vissa befintliga aktieägare, bland annat Första AP-Fonden, Nordea Asset Management, Wallenstam AB, Andra AP-Fonden och Cicero Fonder åtagit sig att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningsåtagandena från dessa uppgår till totalt cirka 32,1 procent av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 70,7 miljoner kronor.

Vissa befintliga aktieägare, bland annat Swedbank Robur, har tillhandahållit avsiktsförklaringar att teckna aktier i Företrädesemissionen till ett belopp om cirka 13,5 miljoner kronor, motsvarande cirka 6,1 procent av Företrädesemissionen.

Utöver nämnda teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar har externa garanter och befintliga ägare lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 135,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 61,7 procent av Företrädesemissionen.

För garantiåtaganden, utgår en garantiprovision om 5 procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser eller avsiktsförklaringar om teckning som ingåtts.

Uppdatering: Teckningsperioden är 29 maj - 13 juni 2023.

Uppdatering: Ferroamps företrädesemission tecknades till 90,4 % med företrädesrätt och 9,6 % utan, dvs totalt 100 %.

Uppdaterat: 2023-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss