Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB

Diamyd Medical AB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.diamyd.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Diamyd Medical är verksamt inom läkemedelsutveckling, främst inriktat på diabetes. Diamyd Medical AB hette tidigare Diamyd Therapeutics AB.

Teckningsperiod:

2 juni 2023 - 16 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

163,5 Mkr + 20 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2023

Värdering:

653,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller för varje en (1) innehavd aktie, oavsett serie en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger härvid rätt att teckna en (1) ny B-aktie. För varje tvåtal tecknade aktier erhålls gratis en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Post:

Övrigt:

Styrelseordförande Erik Nerpin samt ledande befattningshavare, bland annat, vd Ulf Hannelius, CFO Anna Styrud, COO Martina Widman och CMO/CBO Christoph Nowak, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,8 MSEK och 0,5 procent av Företrädesemissionen. Utöver ovan nämnda teckningsförbindelser har externa garanter lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor vilka uppgår till cirka 115,2 MSEK, motsvarande cirka 70,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas således till cirka 71 procent av sedvanliga icke säkerställda garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

För emissionsgarantierna utgår en garantiersättning om fjorton (14) procent av det garanterade och tilldelade beloppet, varav tio (10) procent erläggs i kontant ersättning och fyra (4) procent erläggs genom kvittning mot nyemitterade B-aktier.

Uppdaterat: 2023-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss