Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

11 oktober 2013 - 25 oktober 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,8 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 oktober 2013

Värdering:

7,08 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje tre (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av fem (5) nya aktier av serie B. Emissionskurs: 0,60 kronor per aktie. Varje befintlig aktie ger härvid fem (5) teckningsrätter. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att förvärva en (1) ny aktie. Därutöver erhåller aktieägare i Kopparberg Mineral AB för varje aktie, oavsett aktieslag, fem (5) inköpsrätter på av Kopparberg Mineral AB innehavda aktier i Nordic Iron Ore AB (NIO).

Post:

Övrigt:

Ett garantikonsortium har, jämte lämnade teckningsförbindelser, förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 72,4 % av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 8,5 Mkr.

Vid eventuell överteckning av erbjudandet kan styrelsen besluta om en övertilldelning av aktier upp till ett värde av cirka 3 Mkr.

Inköpsrätt NIO (IR1): Varje fullt trehundratal (300-tal) inköpsrätter ger innehavaren rätt att förvärva en (1) aktie i Nordic Iron Ore AB för 10 kr per aktie under perioden 11 oktober 2013 – 25 oktober 2013. Kopparberg Mineral AB avser att verka för att handel i inköpsrätterna (NIO) sker parallellt med handel i teckningsrätterna (KMAB).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss