Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB

Cassandra Oil AB
Sjöhagsvägen 14
721 32 Västerås

Hemsida:

www.cassandraoil.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cassandra Oils affärsidé är att utvinna olja ur material med höga halter av kolväten. Cassandra Oils vision är att bli den ledande teknologin för miljömässigt hållbar utvinning av olja ur kolvätebaserat avfall, bland annat gamla bildäck, "olje sludge" och plastavfall. Tekniken kan även vara intressant för elektronikskrot samt oljeskiffer och oljesand. Cassandra Oil AB (556526-6516) hette tidigare Factum Electronics Holding AB. Factum Electronics Holding AB hette tidigare Effnet Holding AB.

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 26 maj 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37,85 Mkr

Teckningskurs:

28 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till en grupp investerare i vilken ingår nya investerare, befintliga aktieägare, leverantörer samt Cassandra Oils styrelseledamöter, VD, anställda och konsulter.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade nyemission görs även en företrädesemission på 22,15 Mkr.

Den lånefacilitet som bolagets grundare Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för närvarande utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar till aktier.

För varje aktie som tecknas i den riktade nyemissionen erhålls två teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK.

Beslut om denna emission meddelades den 14 april 2014, datum för genomförande av emissionen meddelades inte.

Uppdaterat: 2014-05-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss