Calmark avslöjar allvarliga tillstånd hos nyfödda

Calmark är ett medicintekniskt bolag med produkter som kan avslöja allvarliga tillstånd hos nyfödda. Företaget genomför just nu en emission av units inför en notering på Spotlight och vi har därför ställt några frågor till vd Anna Söderlund.

Vad gör Calmark?

Calmark är ett värmländskt företag som under tio år arbetat med forskning och utveckling av produkter som erbjuder beslutsstöd i vården av nyfödda. Vi utvecklar ett patientnära diagnostiskt (PNA) instrument, vars tekniska utformning enklare och snabbare kan genomföra viktiga tester på barnens blod. Instrumentet och testerna vi utvecklar gör att mätningen kan genomföras direkt i anslutning till familjen och svaret kommer inom några minuter, vilket underlättar vårdkedjan och beslutsprocessen. I de länder där det finns en utvecklad hälso- och sjukvård kommer Calmarks produkter att underlätta patientresan genom vården och bidra till sparad tid och vård av rätt patient på rätt vårdnivå. I mindre utvecklade länder kommer Calmarks lösningar att kunna erbjuda en kostnadseffektiv, robust och patientnära teknologi som gör det möjligt att rädda liv.

Kan du beskriva produkten lite närmare?

Produkten består av en avläsare och engångsartikel. Engångsprodukten innehåller en särskild kammare, där blodprovet appliceras. När locket på läsaren stängs, aktiveras engångsprodukten och blodprovet träffar en filterkonstruktion. Vissa av filtren är impregnerade med kemi, som vid reaktion med det relevanta ämnet i blodet framkallar en färgändring. Detta händelseförlopp äger rum inom ett par minuter och är patenterad. Färgförändringen kan sen fångas av den kameran som sitter i avläsaren. Denna metod kallas kolorimetrisk. Genom att ändra kemikalierna i engångsartikeln kan olika tester tas fram på samma plattform. Vi kommer inledningsvis att lansera tester för mätning av biomarkörerna LDH, bilirubin och glukos. Dessa biomarkörer kan avslöja några av de vanligaste sjukdomstillstånden hos nyfödda, som kan orsaka kvarstående neurologiska handikapp och i värsta fall leda till att barnet inte överlever om de lämnas obehandlade.

 • Bilirubin
  Höga koncentrationer av bilirubin är en av de vanligaste anledningarna till varför nyfödda barn och deras familjer behöver återvända till sjukhus efter hemgång. Bilirubin är ett toxin som produceras naturligt hos nyfödda eftersom hemoglobinet i de röda blodkropparna bryts ner under de första dagarna i livet. Cirka 60–70 procent av alla barn ser gula ut och hela 40 procent av alla amerikanska barn behöver ta minst ett bilirubintest under sin första tid i livet.
 • LDH
  LDH finns i alla kroppens celler och är ett enzym som omvandlar socker till mjölksyra. LDH används för att upptäcka kritiska sjukdomstillstånd som syrebrist hos nyfödda. LDH kan därmed fungera som ett viktigt komplement till klinisk status och blodgas.
 • Glukos
  Av alla nyfödda kommer cirka 20 procent att få lågt blodsocker under de första dagarna i livet, innan de kommer igång att äta själva och behöver därför hjälp med att få upp sina blodsockervärden. Låga glukosvärden kan leda till hjärnskador eller till och med död, om det inte behandlas. Idag finns det inget PNA-instrument på marknaden som är utformat för nyfödda, där låga glukosvärden är viktigast att mäta.

Vilka är era kunder och hur ser affärsmodellen ut?

Våra kunder är globala sjukvårdsinrättningar, det vill säga förlossningar, BB, BVC och barnmorskor på fältet och på hembesök. Produkterna ska användas av utbildad personal och inte säljas för hemmabruk.

Vi planerar att sälja produkterna genom distributörsnätverk och merparten av Calmarks intäkter kommer genereras från försäljning av engångsprodukten. Försäljning är primärt avsedd att inledas i de nordiska länderna och delar av Asien, för att därefter utökas till resten av Europa och Asien. Produkten är planerad att vara etablerad på marknaden i Europa 2023 och lanserad i större delen av världen innan år 2027. Calmark har initialt beräknat ett försäljningspris på cirka fem euro per engångsprodukt i Europa, Oceanien, Nord- och Sydamerika respektive cirka två euro per engångsprodukt för resten av världen med en god bruttomarginal.

Vilken är er största utmaning?

Calmark är ett utvecklingsbolag, som i och för sig funnits och hållit på med utveckling under tio år. Vi har sedan start eftersträvat att den produkt vi lanserar på marknaden ska vara så lättillgänglig och användarvänlig som möjligt för våra kunder, det vill säga våra små patienter, deras familjer och sjukvårdspersonal. I takt med den snabbföränderliga tekniska utvecklingen har våra lösningar och metoder fått förändras och anpassas för marknadens och sjukvårdens behov. Vi har nu fungerande prototyper, men nästa steg är att dessa ska omvandlas till serieproducerade CE-märkta produkter. Vi ska även bygga produktionslina och vara redo att starta produktion under 2019.

Vad planerar ni att uppnå under de kommande två åren?

2018

 • Avläsare säkerhetstestad enligt standarder relaterade till CE-märkning.
 • Utöka organisationen med ytterligare en biokemist och en mjukvaruutvecklare samt en CFO på deltid.
 • Gå från prototyp till färdig engångsprodukt.
 • Optimera mätmetod för glukos och LDH.
 • Påbörja uppbyggnad av produktion

2019

 • Utvecklingsprojektet ska vara klart avseende alla tre tester.
 • Alla tre biomarkörerna CE-märkta.
 • Produktionen klar.
 • Produkten testad på patient.
 • Bygga nätverk av distributörer.

Ni gör en emission av units inför er notering, vad ska ni använda kapitalet till?

Vi bedömer att i det fall förestående emission fulltecknas och att samtliga vidhängande teckningsoptioner nyttjas så kommer emissionslikviden att finansiera Calmarks verksamhet till 2020. Kapitalet kommer att gå till de kostnader som är hänförliga uppstarten av vår produktion samt utvecklingen av verksamheten. Vi räknar även med att en del av den initiala emissionslikviden kommer bli hänförligt rörelsekapital och kostnader för den löpande verksamheten, som löner till anställda och lokalhyror. Det kapital som erhålls i ett senare skede genom vidhängande teckningsoptioner är avsedd att finansiera kliniska tester, slutförande av produktionsuppbyggnad samt uppbyggnad av säljorganisation.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Calmark?

Vår vision är att bli ledande inom PNA-produkter för nyfödda och att utveckla fler relevanta tester för den första perioden i livet. Vi bedömer att marknaden för de produkter vi utvecklar är omfattande. Exempelvis uppgick den globala PNA-marknaden för år 2017 till cirka 13,87 miljarder USD och bedöms växa till att år 2026 uppgå till cirka 23,92 miljarder USD. Vi uppskattar att cirka 20 procent av alla barn som föds skulle vara relevanta att testa för minst en av våra tre första biomarkörer. Vi räknar med att påbörja lansering i delar av Europa och Asien under år 2020, där vi under det första året uppskattar att vi kommer att kunna tillgodogöra oss en marknadsandel på cirka två procent i de delar av Asien vi lanserar respektive cirka fem procent i de delar av västvärlden vi lanserar. Vi har därefter som målsättning att öka försäljningen med cirka tio procent per år på samtliga marknader där vi lanserar vår produkt. Den enskilt viktigaste anledningen till att investera är dock att du som investerare får vara med och rädda liv. 

Vi på Calmark tänker hjälpa fler barn och deras familjer och underlätta för alla de som sliter med att få ihop sin vardag inom sjukvården genom att enklare identifiera de barn som ligger i riskzonen. Jag hoppas att du vill vara med på vår resa där vi kan rädda fler liv, erbjuda en effektivisering inom sjukvården och minska lidandet för de allra minsta patienterna.

Läs mer om Calmarks emission av units och notering.

Calmark Sweden AB

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.