Börsnotering av

Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: ALM Equity AB 61,18 %.

Uppdatering: Vid noteringen kommer de största stamaktieägarna vara ALM Equity AB med 62%, Bengtssons Tidnings AB med 11% och Resona Holding AB med 5%.

ALM Equity AB 100 %, vilket skulle minska till 60 % om alla investerare deltar i den föreslagna transaktionen.

Värdering

3,5 miljarder kronor när ALM Equity AB säljer ett fåtal aktier i slutet av oktober 2020. Beräknat på både stam- och preferensaktier.

Mer information

ALM Equity skrev i mitten av maj 2020 att de planerar att notera sitt dotterbolag Svenska Nyttobostäder under andra halvåret 2020.

"Diskussioner pågår med investerare i projekt under Svenska Nyttobostäder och under ALM Småa Bostad om byte av ägande i projekt mot aktieägande i Svenska Nyttobostäder. Totalt föreslås 25 investerare konvertera sitt ägande i projekt till aktieägande i Svenska Nyttobostäder och därigenom förbinda sig att teckna aktier motsvarande en kapitalinvestering om 2,1 miljarder kronor.

Svenska Nyttobostäder skulle efter affären och färdigställande av avtalade projekt förvalta 5 750 effektiva bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm. Av dessa är idag 870 färdigställda, 920 i produktion och 3 960 ej produktionsstartade. Förväntat driftnetto när samtliga fastigheter är tillträdda beräknas till cirka 600 miljoner kronor. Tillträdesdatum för det sista projektet är planerat till år 2025.

Ambitionen är att notera det sammanslagna bolaget under andra halvåret 2020. I samband med noteringen skulle det inte finnas något behov av ytterligare eget kapital."

ALM Equity kommer äga cirka 60% av stamaktierna i det noterade bolaget om samtliga investerare väljer att delta i affären. Inget nytt kapital behövs i samband med en notering.

Uppdatering: ALM Equity skriver i mitten av juni 2020:

"25 investerare har nu ingått villkorade teckningsförbindelser om att investera i aktier i Svenska Nyttobostäder motsvarande en kapitalinvestering om 1,8 miljarder kronor.

Processen går nu vidare med tecknade av fullständiga och bindande avtal. Ambitionen är att därefter notera bolaget under andra halvåret 2020. ALM Equity kommer äga cirka 64% av stamaktierna i det noterade bolaget. Genom affären och marknadsnotering synliggörs värden i ALM Equity-koncernen.

Svenska Nyttobostäder kommer att äga eller ha förvärvsavtal på 5 750 effektiva bostäder i kommunikationsnära lägen i Stockholm med ett beräknat framtida driftnetto om 600 miljoner kronor. Sedan tidigare pressmeddelande 19 maj har ytterligare 598 av bostäderna produktionsstartat.

ALM Småa Bostad säljer i samband med affären 3 450 bostäder till ett värde om 6,9 miljarder kronor vilket skapar kassaflöden för bolaget de kommande fem åren. Övriga 2 300 bostäder är sedan tidigare sålda eller frånträdda av bolaget. I ALM Småa Bostads portfölj finns ytterligare cirka 6 700 potentiella förvaltningsbostäder."

Uppdatering: I mitten av augusti 2020 upprepades planen att notera bolaget under hösten 2020, vidare angavs även att First North är marknadsplatsen bolaget ska notera sig på.

ALM Equitys dotterbolag Svenska Nyttobostäder har tecknat bindande förvärvsavtal för fastigheter till förvaltning om totalt 11,8 Mdr kr.

Affären är en del av vägen fram till en notering av Svenska Nyttobostäder, som görs i två steg. I första steget emitteras stamaktier och preferensaktier i Svenska Nyttobostäder där kapitalet används för att förvärva de färdigställda fastigheterna. Investerare åtar sig även att teckna de preferensaktier Svenska Nyttobostäder ska emittera fram till 2025 för att förvärva resterande fastigheter vid färdigställande. Totalt väntas Svenska Nyttobostäder därmed att emittera preferensaktier för upp till 3,9 Mdr kr, varav 1,0 Mdr kr till ALM Equity.

I affärens andra steg kommer Svenska Nyttobostäder att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq First North under hösten 2020. Vid noteringen krävs inget ytterligare kapital. De största stamaktieägarna blir ALM Equity AB med 62%, Bengtssons Tidnings AB med 11% och Resona Holding AB med 5%.

Uppdatering: I slutet av oktober 2020 meddelade ALM Equity AB att de säljer aktier, dock bara mindre än 0,01 %, detta för att uppnå erforderlig spridning i bolagets aktier.

Uppdatering: Noteringen på First North sker den 4 november 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner