Börsnotering av

Refine Group AB

Refine Group ska bygga ett e-handelsekosystem. Tidigare var verksamheten ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera, HoMedics och Salter. Refine Group AB hette tidigare Empire Sweden AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Största ägare blir Ian Wachtmeister 9,13 %, Tomas Petrén (privat och via bolag) 17,09 %, Roy Andersson 5,29 %.

Värdering

Omkring 9 Mkr i marketcap när verksamheten fortfarande är noterad i Empire AB.

Mer information

Empire AB är noterat på First North, men upplåter sin plats till Kakel Max Holding AB via ett omvänt förvärv. Nuvarande ägare får behålla nuvarande verksamhet via Empire Sweden AB, som ska notera på nytt hos Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 skriver Empire Sweden att förberedande arbete för att notera företaget på Aktietorget har pågått sedan en tid tillbaka, men man vill inte ange någon tidsplan.

Uppdatering: Bolaget har inte slutet av november 2018 ännu inte kommunicerat något nytt gällande noteringen.

Det har funnits ett åtagande från tidigare struktur. I slutet av november 2018 skriver Kakel Max AB att de har ingått en förlikning med Empire Sweden AB gällande den uppkomna situationen. Kontentan är att Empire Sweden AB ska erlägga 2 Mkr till Kakel Max och att Kakel Max beviljar anstånd med betalning gällande fakturor om 354 908 kr.

Uppdatering: I mitten av juni 2020 skrev bolaget att verksamheten omstrukturerats och 2019 nådde ett positivt rörelseresultat men redovisar en mindre förlust efter finansnetto. En företrädesemission ska göras. Huvudägarna Seved Invest AB och IW Ventures AB har åtagit sig att kvitta ägarlån mot aktier. "Med detta läggs en grund för en fortsatt utveckling av Bolaget med strukturaffärer och med ett mål om en framtida notering."

Uppdatering: I årsredovisningen för 2020 skriver bolaget att man under året gjort nyemissioner och att samtliga ägarlån och ränteskulder omvandlats till aktier alternativt utbetalats. Man skriver vidare att man planerar att förvärva unga e-handelsföretag.

Uppdatering: Empire Sweden AB har bytt namn till Refine Group AB.

Uppdatering: Den 30 december 2022 meddelade Spherio Group AB som är noterat på First North att de förvärvar Refine Group AB, där betalningen ska ske med aktier, affären har karaktären av ett omvänt förvärv, där ägarna av Refine Group AB kommer att äga 60,4 % av Spherio Group AB efter transaktionen.

Det är en något ovanlig transaktion. Spherio Group AB töms på verksamhet vilket är vanligt, men sedan köper man Ecomm Holding AB i ett omvänt förvärv, en transaktion som i skrivande stund ännu inte är klar, och under förutsättning att det omvända förvärvet genomförs så genomförs det omvända förvärvet av Refine Group AB. Det är alltså två olika företag som lyfts in i ett skal där ägandet i grova drag blir Refins ägare 60 % och Ecomms ägare 40 %.

Uppdatering: I början av april 2023 uppdaterade Spherio Group AB om processen med de omvända förvärven. Med anledning av att årsredovisning för räkenskapsåret 2022 för Spherio Group AB visar ett negativt fritt eget kapital kan inte de omvända förvärven göras på tidigare kommunicerat sätt.

Spherio Group ABs dotterbolag Spherio AB kommer inte längre att delas ut, utan blir kvar och bedriva sin verksamhet.

Transaktionen med Refine görs även om för att göra det bättre ur skattesynpunkt för ägarna av Refine

“Beslut om Spherios förvärv av Ecomm och Refine-transaktionen avses fattas vid Spherios årsstämma den 10 maj 2023. Bolagsbeskrivningen avses offentliggöras av Spherio i god tid innan årsstämman. Under förutsättning att årsstämman fattar de beslut som krävs för att genomföra Spherios förvärv av Ecomm, och Refine-transaktionen, beräknas tillträde i Spherios förvärv av Ecomm, och i Refine-transaktionen, kunna ske i anslutning till årsstämman.”.

Uppdatering: Den 24 maj tillträdde Spherio aktierna.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner