Börsnotering av

Nordisk Bergteknik AB

Nordisk Bergteknik är en koncern med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringserbjudandet; Pegroco Invest AB 77,29 %, Bergteknik Norr 4,36 %, Holding AB (Pegroco Invest AB) 3,89 %, Jovian Invest AB 3,80 %, N P Förvaltnings AB 2,91 %, Sanne RR AB 1,75 %, Profun Förvaltnings AB 1,51 %, Övriga 8,85 %.

Pegroco

Värdering

Uppdatering: 808 Mkr pre-money och 1 387 Mkr post money om noteringserbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas. 26 kr per aktie.

1,3 Mdkr i noteringserbjudandet.

Mer information

I början av november 2020 meddelade Pegroco att deras portföljbolag Nordisk Bergteknik överväger en notering inom 12 månader. Bolaget har anlitat Carnegie för att se över sin kapitalstruktur, planerar att göra en nyemission och ska köpa ytterligare ett företag.

Uppdatering: Nordisk Bergteknik gjorde i december 2020 ett par förvärv. I slutet av februari 2021 meddelade bolaget att de genomfört en riktad emission på 32,5 Mkr.

Uppdatering: Nordisk Bergteknik meddelade i slutet av augusti 2021 att de intensifierar arbetet med att se över kapitalstrukturen och att utestående företagsobligationer om 400 Mkr vid en notering avses ersättas med bankfinansiering.

Uppdatering: I slutet av september 2021 meddelade Pegroco Invest att Nordisk Bergteknik ska noteras på Nasdaq Stockholm med första handelsdag den 12 oktober 2021. Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström har åtagit sig att förvärva B-aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 240 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 1,3 miljarder kronor.

Prospekt ska offentliggöras den 30 september.

Uppdatering: Nordisk Bergteknik noteras på Nasdaq Stockholm den 12 oktober 2021.

Uppdatering: "Erbjudandet har varit mycket stort bland svenska och internationella institutionella investerare, allmänheten i Sverige och Norge och medarbetare i Nordisk Bergteknik. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner