Börsnotering av

Elementica Data Center Construction AB

Elementica bygger och driver stordatacenter i Sverige där värmen som skapas återvinns. Företaget utvecklar och bygger även modulära datacenter i container-format. Elementica Data Center Construction AB hette tidigare Modular Data Centers Stockholm AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Bahnhof AB 72,73 %, Övriga 1500 aktieägare 27,27 % (där större delen ägs av K.N. Telecom AB).

Bahnhof AB 80 %, K.N. Telecom AB 20 %. Innan noteringen kommer dock ägandet att förändras när nya investerare tillkommer.

Värdering

242 Mkr post money vid nyemissionen i november 2015, exkl ett antal personaloptioner som ska tillkomma.

"En fullt utbyggd och slutsåld anläggning har ett uppskattat marknadsvärde på drygt 3 miljarder svenska kronor."

Mer information

Bahnhof meddelade i början av maj 2013 att MDC ska särnoteras under 2014. Aktieägare i Bahnhof kommer att erbjudas företrädesrätt att teckna aktier.

Uppdatering: I rapporten för 2013 framgår att planerna ändrats något. Nu är fokus på att bygga stora datacenter där Bahnhof ska använda sin ledande kunskap i värmeåtervinning i datahallar. "Det här är en förlängning och utvidgning av det projekt som vi nu slutför med modulära datahallar..."

"Projektet kommer att konkretiseras under våren 2014 och vår avsikt är att driva detta inom ramen för ett dotterbolag i Bahnhof koncernen. Finansieringen kommer att lösas externt, samt genom en börsintroduktion. Formerna för detta kommer att meddelas under våren."

Dvs ett företag hos Bahnhof verksamt inom datahallar ska finansieras externt och noteras, så långt är allt lika. Däremot verkar det hela ha blivit större och skiftat fokus. Oklart om detta hanteras via dotterbolaget Modular Data Centers Stockholm AB eller om det sker via något annat dotterbolag.

Uppdatering: Företaget bytte under första kvartalet 2014 namn från Modular Data Centers till Elementica Data Center. Verksamheten i företaget har också bytt inriktning. Nu ligger fokus på att bygga stordatacenter där den stora värmeutvecklingen återvinns, vilket gör datacentren miljövänligare och mer ekonomiska. Vad gäller den ursprungliga verksamheten så har den första modulära "serverhallen" i container-format lanserats i slutet av första kvartalet 2014. Tidsplanen för en särnotering är inte klar, VD vill att det ska vara substans i bolaget innan en notering genomförs.

Uppdatering: Bahnhof skriver i sin rapport i slutet av oktober 2014 att arbetet fortgår med att bygga en internationell stordatahall i Stockholmsområdet, som ska drivas i samarbete med ett energibolag. De skriver vidare att stora byggnationer i tättbebyggt område tar tid, och att förhandlingar under hösten 2014, bla med Stockholms stad.

Uppdatering: I början av maj 2015 meddelade Bahnhof att den första serverhallen kommer att byggas i Hjorthagen i Stockholm. Byggstart ska vara hösten 2015 och det kommer öppnas upp för externa investerare, prospekt håller på att skrivas i början av maj.

Uppdatering: I september 2015 säger Bahnhof att projektet försenats. DI skriver att byggandet av den första datahallen är en miljardinvestering, och ännu finns inget avtal på plats med investerare.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 gav Bahnhof en uppdatering om Elementica. Många pusselbitar har kommit på plats och under november 2015 ska Elementica göra en nyemission (teckningstid inleds den 4 november 2015), där Bahnhofs aktieägare har företrädesrätt. Fullt utbyggd beräknas datahallen i Hjorthagen att kosta 750 Mkr, där större delen av finansieringen ska komma från banklån. Om en notering skriver Bahnhof "Bolaget kommer initialt inte att börsnoteras, men det är styrelsens amibition att organisera handel med aktier vid lämplig tidpunkt."

Uppdatering: I början av december 2015 meddelade Bahnhof utfallet av emissionen och det var en stor överteckning. "Den kraftiga överteckningen ökar sannolikheten för att vi snart får se en handel med Elementica på börsen" skrev Bahnhofs VD Jon Karlung som en kommentar till utfallet.

Uppdatering: Bahnhof skrev i slutet av augusti 2016 "Notering kommer i så fall ske när de affärsmässiga förutsättningarna är rätt. Med stor sannolikhet sker detta i samband med beslut om finansiering och byggstart för anläggningen.". Man skrev vidare att det inte finns något datum satt för byggstart, men att målsättningen är 2017.

Uppdatering: I mitten av september 2016 meddelade Elementica att försäljningsprocessen tar längre tid än man hoppats, vilket alltså även innebär att byggstarten skjuts på framtiden. Elementica har därför bestämt att dra ner på försäljningsorganisationen för att spara pengar så att de räcker längre. Man betonar dock att i september 2016 som finns huvuddelen av kapitalet man tagit in kvar.

Uppdatering: I augusti 2017 gav Bahnhof nedanstående uppdatering om Elementica.

"Elementica fokuserar nu på en etablering i centrala delarna av Stockholm. Kommersiella förutsättningar för byggstart är dock alltjämt inte uppfyllda. I juni säkrades samtidigt ett exklusivt avtal med Stockholm Stad, som formellt möjliggör en exploatering av området i Norra Djurgårdsstaden för ett större datacenter. Bygglovshandlingar är färdigställda.

Möten och kontakter pågår löpande med olika större kommersiella aktörer. Parallellt utreds en alternativ plan med finansiering under hösten 2017, för att realisera projektet."

Uppdatering: I slutet av oktober 2017 skriver Bahnhof "Aktuell status i oktober 2017: Bygglovsansökan kommer att lämnas in under det fjärde kvartalet. När och om byggstart kan ske avgörs troligen under första halvåret 2018.".

Uppdatering: I slutet av augusti 2018 meddelade Bahnhof att Elementica ska noteras under senhösten 2018 och i samband med det göra en emission på 400-500 Mkr. Statusen på verksamheten beskrivs som:

"Förhandlingar mellan Stockholm stad, kraftbolaget och Bahnhof är i sitt absoluta slutskede. Bygglov finns nu färdigt och är beviljat. Det finns också ett etablerat intresse från ett flertal internationella aktörer, varav några asiatiska bolag, jämte flera stora svenska bolag."

Uppdatering: Den 19 oktober 2018 tecknade företaget avtal med Stockholms stad om att förvärva fastigheten dator serverhallen ska byggas. En notering ska ske under andra kvartalet 2019 och inför det ska en företrädesemission göras där 1 aktie ger rätt att teckna 10 nya aktier, vidare ska ett antal riktade emissioner göras.

Uppdatering: I mitten av februari 2019 meddelade Bahnhof att de planerar för att göra Elementica till ett helägt dotterbolag och således ställa in noteringen. Bahnhof skriver att förutsättningarna har förändrats och att "...det ter sig nu allt mer orealistiskt att genomföra det här som ett isolerat projekt. Det finns helt enkelt inte tillräckliga skalfördelar att driva det här som ett eget jättelikt byggprojekt.".

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner