Tellusgruppen växer både organiskt och genom förvärv – Notering på Nasdaq First North

Tellusgruppen verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg, där man växer både organiskt och genom förvärv. Nu noterar sig företaget på Nasdaq First North och vi har därför ställt några frågor till vd Bijan Fahimi.

Vad gör Tellusgruppen?

Tellusgruppen är långsiktig ägare till dotterbolag som verkar inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg. Koncernen är för närvarande huvudman för 23 förskolor (genom dotterbolaget Tellusbarn), fyra grundskolor (genom dotterbolaget Tellusskolan) och tillhandahåller även barnpassning och läxhjälp genom dotterbolaget Nanny by Tellus. Tellusgruppens tillväxtstrategi bygger på att grundskolor och förskolor växer organiskt genom etablering av nya enheter samt genom förvärv av redan befintliga verksamheter. Barnpassningsverksamheten växer organiskt.

När startade verksamheten och hur stora är ni idag?

Bolaget grundades vi tog över en förskola i Rinkeby 2007. Verksamheten utvecklades under de kommande åren genom flera etableringar i Stockholm och Uppsala. Tellusgruppen bildades 2012 som moderbolag för Tellusbarn och som plattform för framtida expansion. Barnpassning och grundskolor blev nya segment som koncernen har etablerat sig inom de senaste åren.  

Idag är bolaget etablerat som en medelstor aktör inom förskola, grundskola och barnpassning i Stockholm och Uppsala län. Förra året omsatte bolaget ca 200 MSEK och hade över 300 medarbetare.

Har ni någon speciell inriktning på förskolorna och skolorna?

Tellusbarn arbetar utifrån skollagen och läroplanen och lägger ett extra fokus på språk, skapande och hälsa. Förskolorna finns i mycket varierande socioekonomiska miljöer och läget påverkar hur den enskilda förskolans profil formas och utvecklas. Flera av våra förskolor har engelska som profil. Några är kulturförskolor eller arbetar fokuserat med utomhuspedagogik.

Tellusskolans enda varumärke för närvarande är Robinson skolor i Enköping. Robinsons pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande framför allt ute i naturen.

Hur ser planerna ut framåt?

Tellusgruppens ambition är att kombinera hög verksamhetskvalitet, hållbar lönsamhet och snabb tillväxt. Under 2020–2022 prioriteras tillväxten före lönsamheten. Tillväxten ska ske både genom förvärv och genom organisk tillväxt.

Ni gör nu en emission inför noteringen på Nasdaq First North, vad ska kapitalet användas till?

Huvuddelen av kapitalet som erhålls via emissionen kommer att användas för förvärv. En mindre del av kapitalet går till finansiering i samband med etablering av nya verksamheter. Vår huvudfokus ligger på utveckling av befintliga segment inom utbildning och barnomsorg men det kommer inte hindra bolaget att utforska närliggande segment för att se om Tellusgruppens portfölj kan utvecklas ytterligare.

Avslutningsvis, något du vill säga till dem som funderar på att investera i Tellusgruppen?

I och med notering kombinerar koncernen familjebolagets långsiktighet och stabilitet med den växtpotential en noterad plattform erbjuder. Den mest genomgripande förändringen är att bolaget får kapacitet att ta sig an större förvärv. Vår organiska tillväxt kommer att fortsätta som tidigare och fokus på kompetensutveckling och kvalitetsuppföljning kommer att fördjupas. Kvalitet och nöjda vårdnadshavare är i slutändan förutsättningen för både lönsamhet och för tillväxten.

 

Läs mer om Tellusgruppens noteringsemission.

Tellusgruppen AB

Tellusgruppen är en långsiktig ägare av välskötta bolag inom sektorerna för utbildning och för barnomsorg.