Svenska Nyttobostäder gör emissioner med 53 procents utspädning

Svenska Nyttobostäder meddelade ikväll att de ska göra två emissioner som ger en utspädning på 53 procent.

Innehavarna av preferensaktier ska byta sina aktier till stamaktier. 80 procent av ägarna till preferensaktier har redan kommit överens om att genomföra bytet. Vidare ska fastighetsförvärv som ännu inte har tillträtts betalas med stamaktier i stället för preferensaktier.

Varje preferensaktie som anmäls i utbyteserbjudandet resulterar i en inlösenfordran om 60 kronor vilken berättigar till teckning av två stamaktier för 30 kronor styck. Tidsplanen för utbytesförfarandet är att anmälningsperioden ska vara 3-17 april.

Svenska Nyttobostäder noterades på First North den 4 november 2020.

Svenska Nyttobostäder AB

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar ALM Equitys förvaltningsbostadsfastigheter.