Noteringsaktuella Sun4Energy växer snabbt inom solcellsanläggningar och elbilsladdare

Sun4Energy är en koncern som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare. Företaget noterar sig nu på NGM Nordic SME och vi har därför ställt några frågor till vd Mattias Leijon.

Kan du berätta kort om dig, din bakgrund och Sun4Energy?

Sun4Energy är en koncern bestående av sex bolag som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare till privatpersoner, bostads- och hyresrättsföreningar, företag och kommuner. Vi sköter samtliga moment från design och sälj till installation, montering och driftsättning med interna resurser.

Jag grundande Sun4Energy tillsammans med min vän Mattias Thorsén 2015. Innan dess var jag VD för ett företag inom elbranschen som sedermera såldes till Nasdaq Stockholm listade Transtema. Det som fick mig att vilja starta ett bolag inom solcellsbranschen är att branschen består av många mindre bolag vilket medför att många installationer inte följer den installationsstandard som finns vad gäller kvalitet. Sun4Energy försäkrar således att kvalitet och kundnöjdhet står i centrum, något som återspeglar vår vision – att bli det ledande solcellsbolaget i Sverige inom kvalitet och kundnöjdhet.

Var i Sverige finns ni idag?

Under de tre senaste åren har vi växt i en kraftig takt. Från att vara ett lokalt solcellsbolag i Örebro är vi idag representerade på flera orter i Mellansverige, Västra Götaland och Stockholmsregionen med kontor i Stockholm, Örebro, Arvika, Motala, Åmål och Strömstad.

Hur ser era tillväxtplaner ut framåt?

Vi strävar efter att hela tiden expandera koncernen genom förvärv och på så sätt konsolidera en fragmenterad bransch. Vi letar ständigt efter bolag som adderar synergier i form av kunskap eller geografisk täckning, samtidigt som vi uppnår kostnadssynergier samt minskade inköpskostnader genom vår koncernstruktur.

I år har vi slutfört två förvärv och vi planerar att fortsätta förvärva två till tre bolag per år fram till 2025. Den stundande noteringen kommer ge oss möjlighet att uppnå denna tilltagande förvärvstakt.

En grund för att kunna växa är att ha välfungerande koncernfunktioner, varvid vi planerar att öka satsningen på säljfunktionen samt upprätta en grossistfunktion under nästkommande år för att på så sätt minska risken för svängningar i utbudet från leverantörer.

Vilken är er största utmaning?

Vår största utmaning tror jag är att inte växa ifrån oss själva genom de flertalet förvärv vi avser att genomföra. Med det menar jag att vi ska se till att vi har en välfungerande koncernstruktur och att vi inte ska tumma det minsta på kvalitet och nöjda kunder. Kvalitet och nöjda kunder är mycket viktigt för mig och kvalitetshöjande arbete kommer alltid finnas med som en grund i vårt arbete.

Vårt arbete nu är att utveckla gemensamma digitala verktyg för försäljning, installation och kvalitetssäkring för koncernen. Hela vår process för detta skall finslipas, smörjas och dokumenteras. Detta arbete är en grundmur för att på ett smidigt sätt kunna integrera våra framtida förvärv och på så sätt utvidga koncernen.

Ni gör nu en noteringsemission på 14 Mkr, vad ska kapitalet användas till?

Emissionen och noteringen lägger grunden för vår fortsatta expansionsresa. Vi kommer använda likviden till att framförallt genomföra förvärv och bygga upp koncernen genom ett större lager, utökande koncernfunktioner och satsningar på säljorganisationen samt DC-laddningsaffären.

Avslutningsvis, vad vill du säga till de som funderar på att investera i Sun4Energy?

Sun4Energy verkar i en bransch som drivs av megatrenden inom hållbarhet. Grön energi blir av allt större vikt och vi vill skapa möjligheter för privatpersoner, föreningar, företag och den offentliga sektorn att tillhandahålla kvalitativa solcellssystem och elbilsladdare som håller i flera år framöver och därigenom inbringar en lönsam affär för kunden.

Vi har en genomtänkt förvärvsstrategi över hur vi ska växa och hur förvärvade bolag ska addera synergier och vi har även visat prov på att det kan gå snabbt att växa med rätt strategiska vägval, vår omsättning har ökat med cirka 450 procent mellan 2020 och 2019.

Slutligen är jag trygg i ledningens och styrelsens gedigna erfarenhet och kompetens med ett starkt fokus på säljorganisationer, något som jag tror kommer vara en nyckel för Sun4Energys fortsatta framgång.

Till dig som överväger att investera i Sun4Energy vill jag belysa att vi står inför en spännande utveckling i en bransch som befinner sig i en megatrend. Vi välkomnar dig varmt att vara med på vår expansiva resa!

Läs mer om Sun4Energys noteringsemission.

Niutech Group AB

Niutech är en företagsgrupp som gör elinstallationer, drar elkablar och fibernät. Installerar även solceller och batterier. Niutech Group AB hette tidigare Sun4Energy Group AB.