Lipigon Pharmaceuticals tar med positiva resultat i fas 1-studier steget mot fas 2

Med starka och positiva resultat från pågående fas 1-studier är Lipigon Pharmaceuticals på väg mot klinisk fas 2. Bolaget gör nu en företrädesemission och vi har därför ställt några frågor till vd och grundare Stefan K Nilsson.

Vad gör Lipigon Pharmaceuticals?

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som beror på när kroppen bryter ner och lagrar fetter på fel sätt. Exempel på sådana sjukdomar är hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt och förhöjda blodfetter. Vi identifierar i första hand mindre, nischade sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov men där vi samtidigt ser goda möjligheter att expandera mot bredare indikationer. Vi driver gärna våra program från tidig upptäckt till klinisk fas och där vi kan söka utlicensiering på vägen för större indikationer. Samtidigt som vi kan planera och har möjlighet att ta våra nischindikationer hela vägen till marknadsgodkännande.

Er portfölj skiljer sig från många andra utvecklingsbolag, kan du förklara?

Många andra bolag, som precis som vi har sitt ursprung i akademisk forskning, driver ett projekt baserat på en genombrottsupptäckt. Lipigon har i stället en kunskaps- och selektionsplattform som ger oss förmågan att initiera nya innovativa projekt genom egen eller andras forskning. Vi är ett projektportföljsbolag och vår avsikt är att bli ledande inom vårt sjukdomsområde. Därför är det viktigt för oss att ha en bred portfölj där vi genererar eller förvärvar program och driver dessa in i klinisk utveckling; här finns de stora värdehöjande utvecklingsstegen. 

Ni har redan partners för flera av programmen, vad vill du lyfta fram om dem?

I vårt nuvarande kliniska Program 1, Lipisense, utvecklades läkemedelssubstanserna i samarbete med tyska plattformsbolaget Secarna. De är experter inom RNA-läkemedel och tillsammans med dem drev vi programmet fram tills valet av läkemedelskandidat gjordes. Nu äger Lipigon rättigheterna till programmet och Secarna har rätt till en viss del av framtida intäkter i programmet.

Program 2 (Lipodystrofi) är redan utlicensierat till CombiGene. Det innebär att CombiGene har ansvar för att driva programmet framåt samtidigt som Lipigon mottar milstolpesbetalningar och intäktsdelning på vägen.

I Program 3 liknar tillvägagångssättet hur vi tidigare arbetade med Secarna i Program 1. I programmet samarbetar vi med ett plattformsbolag, HitGen, och där vi med gemensamma krafter och nyttjande av respektive bolags expertis snabbt har kunnat nå tidiga framgångar i programmet. Samarbetet med HitGen har gett oss en väldigt kostnadseffektiv utveckling där vi nu är redo att ta nästa steg i optimeringsarbetet inför kliniska studier.

I Program 4 har vi redan läkemedelsmolekylerna på plats då dem baseras på samma familj som vi utvecklat i Program 1. I det här programmet har vi slagit oss samman med sjukdomsexperter inom området lungskada och där vi fyllt en kunskapslucka genom samarbeten istället. Skillnaden här är alltså att det inte finns några monetära incitament för vår partner utan samarbetet sker helt på vetenskaplig basis.

Lipisense-programmet som ni driver själva har redan kommit mot slutet av fas 1 och ni förbereder fas 2, vad är det för läkemedel?

Lipisense är en blodfettssänkare som riktar in sig på att stänga ner leverns tillverkning av proteinet ANGPTL4. Detta åstadkommer vi genom att nyttja s.k. antisense-teknologi, även kallat RNA-läkemedel, med en målsökande sockermolekyl som möjliggör en väldigt specifik leverans av Lipisense till rätt leverceller. 

Förhöjda blodfetter av typen triglycerid är en riskfaktor för ett antal sjukdomar, bl.a. hjärt-kärlsjukdom, men eftersom den indikationen kräver omfattande kliniska studier har vi valt att rikta in oss på en subpopulation av patienterna som har väldigt höga triglyceridnivåer och som därmed även har en ökad risk för akut bukspottskörtelinflammation. Fördelen för oss är att det kliniska programmet blir betydligt mindre och myndigheternas godkännande kan baseras på endast blodfettssänkning. Detta innebär att risken, tid till marknad och kostnad för utvecklingsprogrammet blir mycket fördelaktig för oss.

Hur stor är marknaden för er läkemedelskandidat?

Även fast svår hypertriglyceridemi är en nischmarknad så är det en enorm potential då det totalt finns ca 5-6 miljoner patienter i de 7 största marknaderna. Vid endast 5 % marknadspenetration av den gruppen patienter så ger det en beräknad försäljning på över 1,5 miljarder USD/år. Därutöver så är marknaden för bredare indikationer förstås avsevärt större.

Ni gör nu en företrädesemission, vad ska kapitalet användas till?

Emissionslikviden från emissionen är först och främst för att ta Lipisense-programmet genom fas II. Med det garanterade beloppet kommer vi att kunna ta oss genom 2023 och in i 2024 för att kunna avsluta den planerade fas II-studien. Därutöver har vi även påkopplade teckningsoptioner i företrädesemissionen som kommer, vid bra utfall, kunna möjliggöra för Lipigon att accelerera övriga program samt potentiella förvärv av nya program för att ytterligare bredda vår portfölj. 

Avslutningsvis, vad vill du säga till dem som funderar på att investera?

Lipigon har nått långt i framför allt det kliniska Lipisense-Programmet och där de kommande sex månaderna blir minst sagt händelserika för oss. Under denna period kommer vi att både avsluta den pågående fas I-studien och även påbörja fas II-studien. Det vi ser i marknaden just nu är att intresset inom vårt forskningsfält och när det kommer till att utveckla nya och effektiva läkemedel är högre än någonsin tidigare. Lipigons Lipisense-Program har first-in-class-potential och det intresse vi möttes av på höstens branschmässor har fortsatt att vara stort. Många väntar nu med spänning på resultaten i sommar från vår pågående fas I-studie. Om rätt data erhålls kan det absolut finnas intressenter som skulle kunna leda till affärsdiskussioner redan då. Samtidigt planerar vi för att genomföra en fas II-studie i egen regi då vi ser att den värdeskapande potentialen givetvis är större om vi kan visa resultat i relevanta patienter. Om även vår fas II-studie blir framgångsrik kommer det att sätta oss i en ännu bättre förhandlingsposition än efter fas I-studien. Det är med anledning av detta som vi har beslutat om att planera och genomföra en fas II-studie i egen regi och därför genomför en företrädesemission av units med händelsestyrda teckningsoptioner, som initieras av den första och sista patienten i fas II-studien. Likviden från företrädesemissionen kommer att säkra genomförandet av fas II-studien, medan teckningsoptionerna ger oss möjlighet att öka takten i våra övriga utvecklingsprogram, samt potentiella förvärv av ytterligare program, fram till kommande inflektionspunkter.


Läs mer Lipigon Pharmaceuticals företrädesemission

Lipigon Pharmaceuticals AB

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar som orsakas av störningar i kroppens hantering av fetter. Lipigon fokuserar på särläkemedel (orphan drugs) för ovanliga sjukdomar där tillräcklig behandling saknas.