Expansion med fossilfria bränslen som ersätter diesel

Colabitoil säljer koldioxidneutrala bränslen som ersätter traditionell fossil diesel. Bolaget står inför en notering på Aktietorget och vi har därför pratat med vd Jan Nordlöf.

Vad gör Colabitoil?

Colabitoil tillhandahåller drivmedlet HVO100 som, utöver att det är 100 procent förnyelsebart och erbjuds till ett pris som är i paritet med konventionellt dieselpris, dessutom är ett premiumdrivmedel som har bättre egenskaper än fossil diesel samt ett högre energiinnehåll, vilket innebär att drivmedlet räcker två till fem procent längre än fossil diesel. Vi tillhandahåller i dagsläget HVO100 genom distribution från andra tillverkare och genom att bygga gemensamma distributionslösningar med andra aktörer.

Ni har en egen produktionsanläggning, vad gör ni där och vad är planerna?

Pilotanläggningens främsta syfte är forskning, utveckling och utvärdering kring olika produktionsmetoder och råvaror för tillverkning av HVO. På pilotanläggningen ska metoderna utvecklas med olika ingående råvaror, framförallt använd matolja, för att säkerställa kvalitet och process. Den har en kapacitet på 1,5 miljoner liter om året, motsvarande cirka 3 procent av vår totala volym, vilket kan täcka en liten del av efterfrågan från vår kunder. Det ska dock understrykas att pilotanläggningens främsta syfte inte är produktion av drivmedel för kundleveranser. Stora delar av pilotanläggningen är anpassad för att vi framtiden ska kunna växla upp produktionen till en större anläggning.

Ni förvärvade Hällberg & Son i somras, vad bestod den verksamheten av och hur passar den in i Colabitoil?

Med 25 anställda och en omsättning på cirka 300 MSEK per år är Hällberg & Son redan idag ett av Norrlands starkaste varumärken för försäljning och distribution av dieselbränsle. Förvärvet stärker ytterligare vår position på biodrivmedelsmarknaden och skapar betydande synergier. Förvärvet ligger i linje med vår strategi om tillväxt genom förvärv och våra ambitioner att med ett rikstäckande nätverk av tankanläggningar kunna erbjuda outspädd, 100 procent fossilfri HVO till både företag och privatpersoner. I affären ingick, utöver varumärket Hälsingeoljor och 4 000 kortkunder, bland annat befintlig kundstock för drivmedelsleveranser, samtliga tankanläggningar samt tillhörande reservdelar och inventarier, fem tankekipage samt personal och inventarier relaterade till drivmedelsverksamheten.

Ni har ett samarbete med Neste Oil, vad avser det?

Våra leveranser till kunder består idag av inköpt HVO från Neste Oil, med vilka vi tecknat avtal med volymgaranti. Neste Oil är även positiva till verksamheten vi bedriver i vår pilotanläggning och ser fördelar med att utvecklingen sprids samt att det utvecklas nya råvarukällor för produktion av HVO.

Hur ser konkurrensen ut på marknaden?

Vi verkar på en marknad med ett antal större aktörer, såsom Preem, Circle K, OK/Q8 och ST1, vilka huvudsakligen erbjuder fossil diesel med iblandad FAME/RME och HVO. Vår bedömning är att dessa stora aktörer inte har för avsikt att fokusera sina verksamheter mot att leverera HVO, bland annat på grund av de långa avtal de har med leverantörer av råoljebaserade drivmedel. Det finns också ett antal mindre aktörer som, liksom oss, erbjuder biobränsle i form av bland annat HVO. Dessa aktörer utgör i dagsläget konkurrenter men vi bedömer inte att de kommer utgöra direkta konkurrenter till oss framöver eftersom att de inte kommer att tillhandahålla egenproducerad HVO.

Hur har tillväxten sett ut, var befinner ni er idag och vad kan vi förvänta oss under kommande år?

Vi har sedan 2015 tillhandahållit HVO100 och vuxit stadigt sedan dess. Vi har som målsättning att Colabitoil under 2017 ska ha en omsättning på cirka 280-320 MSEK, vilket kan jämföras med 2016 års nettoomsättning på cirka 68 MSEK. Vi har leveranser till cirka 200 tankanläggningar hos kunder utplacerade från Norrköping till Umeå samt våra 35 egna publika tankanläggningar. Vi har för avsikt att befästa HVO100 på den svenska marknaden med målsättningen att fasa ut den fossila dieseln. Vi förhandlar i nuläget med vår samarbetspartner Neste Oil om tillgången till HVO100 för år 2018 och vår målsättning är att år 2018 uppnå en omsättning om cirka 550 MSEK med ett resultat före skatt om cirka 20 MSEK på befintlig kundstock.

Ni gör en nyemission inför er notering på AktieTorget, vad ska ni använda pengarna till?

Colabitoil står nu inför en expansion av verksamheten och vi har ett stort antal planerade aktiviteter på gång. Vi vill fortsätta utveckla våra stationslägen och arbetet med våra kunder och dessutom bygga ut vårt distributionsnät för att därigenom kunna öka våra leveranser till befintliga kunder. Vidare vill vi expandera verksamheten genom ytterligare förvärv. Vi vill också utveckla Colabitoils varumärke, marknadsföring och kommunikation för att öka tillströmningen av nya kunder. Vi genomför nu en nyemission om 19,8 MSEK inför en planerad notering på Aktietorget. Likviden från denna nyemission är främst avsedd att finansiera vidareutveckling av stationslägen, marknadsföring och försäljning.

Läs mer om Colabitoils nyemission och notering.

Colabitoil Sweden AB

Colabitoil är ett green tech-företag inom drivmedelssektorn, verksamt med biodrivmedel genom sin metod av hydrogenerering av vegetabiliska oljor.