AcouSort står inför en notering – Intervju med VD

AcouSort har tagit fram en nyskapande plattform som sorterar celler på ett snabbare och billigare sätt än traditionella stora centrifuger. Vi har intervjuat VD Torsten Freltoft inför bolagets notering.

Vad är det AcouSort gör?

AcouSort utvecklar en helt ny teknik för att med hjälp av ljud hitta och fånga in specifika celler exempelvis ur blodprov, med målet att underlätta både forskning om och diagnostik av en lång rad sjukdomar som sepsis, cancer, hjärt- kärlsjukdomar. Tekniken bygger på världsledande forskning från Lunds Universitet.

Hur fungerar er lösning?

Vi använder kraften från ljudvågor för att sortera celler, eftersom olika celltyper flyttas olika mycket av ljudvågorna beroende på hur stora och tunga de är. Vi använder också kraften från ljudvågorna för att göra fällor där vi kan fånga in och samla upp celler. Båda dessa steg är viktiga för att hitta och samla upp celler ur olika prover för vetenskaplig forskning och klinisk diagnostik.

Hur skiljer sig er lösning jämfört med hur man arbetar idag?

Idag görs mycket av detta med hjälp av stora centrifuger, som kräver mycket manuellt arbete. Vår teknik är smidigare att bygga in i automatiserade system, vilket gör det enklare, snabbare och billigare att analysera patientprover. Vi hoppas också kunna utveckla nya diagnostiska metoder som över huvud taget inte är möjliga med dagens teknik.

Ni har kommit igång med försäljning i Sverige och för två månader sedan även i Tyskland, men jag antar att det är i ett tidigt stadium, hur ser det ut?

Under de senaste två åren har vi sålt ett antal AcouTrap-plattformar som med hjälp av ett ljudfält kan fånga in celler ur ett prov och fler kunder har nu visat sitt intresse. Dessa kunder använder instrumenten för att fånga in bakterier och extracellulära vesiklar, samt att testa nya användningsområden. Det öppnar i sin tur för nya kunder och marknader.

Om vi tittar på den kommersiella sidan, vad är det ni konkret säljer?

Förutom AcouTrap-plattformen som fångar in celler utvecklar vi AcouWash-plattformen för att sortera celler med hjälp av ljud. Dessa är i första hand till för att användas för medicinsk forskning, som är tänkt att leda till kliniska tillämpningar. Parallellt arbetar vi sedan flera år tillsammans med internationella life science-bolag för att på några års sikt använda vår teknik i deras produkter för att snabbt nå en större internationell marknad som tillverkare av komponenter till deras diagnostiksystem.

Vilka är kunderna?

Våra kunder finns både bland forskare som vill använda vår teknik för att utveckla nya diagnostiska metoder och bland internationella life science-bolag som vill använda vår teknik i sina existerande eller nya produkter. Deras produkter har i sin tur en stor internationell marknad i sjukvården.

Hur stor är marknaden?

Marknadens storlek är svår att bedöma, eftersom det potentiella användningsområdet för tekniken är mycket brett och spänner över många typer av forskning, klinisk diagnostik och även analys av livsmedelsprover. Exempelvis har AcouTrap-plattformen två viktiga tillämpningar inom infångning av bakterier och mikrovesiklar, marknader som är värda ungefär 50-200 miljoner USD vardera. Två andra potentiella användningsområden för AcouSorts tekniker är blodplasmaisolering och isolering av cirkulerade cancertumörceller, marknader som vardera värderas till över 200 miljoner USD årligen.

Vad kan vi förvänta oss under de kommande två åren? Tänker på viktiga händelser för era produkter samt försäljningsmässigt?

Vi förväntar oss att sälja ytterligare AcouTrap-system genom att aktivt utveckla nya tillämpningar och marknadsföra dem. Vi kommer även lansera AcouWash-plattformen som instrument för forskningslabb och som utvecklingsplattform för kliniska användningsområden. Framför allt förväntar vi oss att de utvecklingssamarbeten vi har med internationella life science-bolag leder till gemensam produktlansering, vilket öppnar för mycket större marknader och försäljningsvolymer.

Ni gör nu en nyemission inför er notering på Aktietorget, vad ska ni använda pengarna till?

Nyemissionen gör det möjligt att mer aktivt marknadsföra AcouTrap-plattformen och vad den kan göra. Emissionen gör också att vi kan färdigställa AcouWash-systemet för lansering och marknadsföra det. Sist men inte minst stärker det vår roll i våra utvecklingssamarbeten med life science-industrin, genom att vi kan utöka vår egen forskning, utveckling och patentering. Målet är att bli underleverantör till ett flertal produkter mot en bredare klinisk marknad.

Läs mer om AcouSorts nyemission och notering.

AcouSort AB

AcouSort har tagit fram en mikrochipteknik för analys och sortering av celler. Något man vill använda för att till exempel sortera tumörceller från friska celler med ett vanligt blodprov.