Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i WntResearch AB

WntResearch AB

WntResearch AB
Forskningsbyn Ideon
22370 Lund

Hemsida:

www.wntresearch.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

WntResearch har patentsökt syntetiska peptider, framtagna av professor Tommy Anderssons forskargrupp, varav en i djurmodeller har visat sig radikalt hämma metastasering av bröstcancer. WntResearch arbetar för att forskningen skall resultera i nya läkemedel mot tumörspridning. Bolaget befinner sig i preklinisk fas.

Teckningsperiod:

19 december 2022 - 6 januari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 december 2022

Värdering:

40 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption serie TO 6.

Post:

Övrigt:

WntResearch har erhållit teckningsförbindelser från vissa befintliga aktieägare, uppgående till totalt cirka 0,8 MSEK, motsvarande cirka 2,0 procent av Företrädesemissionen. Därtill har ett antal större aktieägare samt medlemmar ur styrelse och ledningsgrupp lämnat teckningsavsikter om totalt cirka 2,0 MSEK, motsvarande cirka 4,9 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser eller teckningsavsikter. Bolaget har även ingått avtal med vissa befintliga aktieägare och ett antal externa investerare avseende garantiåtaganden om totalt cirka 18,5 MSEK, motsvarande cirka 46,3 procent av Företrädesemissionen. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 15 procent på garanterat belopp, motsvarande totalt cirka 2,8 MSEK alternativt 20 procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade units i Bolaget, med samma villkor som units i Företrädesemissionen, dock att teckningskursen per unit ska motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (d.v.s. under perioden 19 december 2022 – 6 januari 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen.

Sammantaget omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser, teckningsavsikter och garantiåtaganden uppgående till cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 53,1 procent av Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption serie TO 6 medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 21 augusti 2023 till och med den 1 september 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (0,09 kronor) och högst 0,80 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 6 september – 20 september 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss