Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sagax AB

Sagax AB

Sagax AB
Engelbrektsplan 1, 6 tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.sagax.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri.

Teckningsperiod:

14 oktober 2016 - 28 oktober 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

382,5 Mkr

Teckningskurs:

26,50 kr per D-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 oktober 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt. De som på avstämningsdagen var registrerade som aktie­ ägare i Bolaget erhåller en (1) Teckningsrätt för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Femton (15) Teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie av serie D.

Post:

Övrigt:

Fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktierna av serie A och B, dock högst två (2,00) kronor per aktie och år, med kvartalsvis utbetalning om 0,50 kronor per stamaktie av serie D. De nyemitterade stamaktierna av serie D enligt Erbjudandet erhåller vinstutdelning från och med den 30 december 2016.

Om utdelningen per stamaktie av serie D understiger två (2,00) kronor skall utdelningsbegränsningen om två (2,00) kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två (2,00) kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på stamaktierna av serie A och B beslutas varefter utdelningsbegränsningen skall återgå till två (2,00) kronor.

Upplöses Bolaget skall samtliga stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur Bolagets behållna tillgångar. Stamaktie av serie D skall dock endast ha rätt till maximalt trettiofem (35) kronor per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss