Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB

Quartiers Properties AB
Östermalmstorg 5, 1 tr
114 42 Stockholm

Hemsida:

www.quartiersproperties.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Quartiers är ett svenskt fastighetsbolag som verkar på den spanska solkusten. Bolagets affärsidé är att förvärva främst semester- och fritidsrelaterade fastigheter med utvecklingspotential och förädla dessa till en attraktiv standard för att därefter hyra ut fastigheterna i långa hyreskontrakt till hyresgäster/operatörer. Bolaget skall genom dotterbolag äga, utveckla och förvalta fastigheter.

Teckningsperiod:

9 juni 2016 - 22 juni 2016

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

30 juni 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

1 preferensaktie, dock minimum 75 preferensaktier.

Övrigt:

Quartiers Properties preferensaktier noteras på NGM Nordic-MTF den 6 juli 2016.

Erbjudandet är säkerställt till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För en nytecknad, betald och tilldelad Preferensaktie i preferensaktieemissionen erhålls två teckningsoptioner (”Teckningsoptionerna”) vederlagsfritt (”Erbjudandet”). Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie till en teckningskurs om 35 SEK.

Teckningsperioden för nyteckning av stamaktier med stöd av Teckningsoptionerna löper under tiden från och med den 5 september 2017 till och med den 26 september 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss