Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB

Oscar Properties Holding AB
Box 5123
102 43 Stockholm

Hemsida:

www.oscarproperties.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Oscar Properties har visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion.

Teckningsperiod:

30 november 2020 - 14 december 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

325 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 november 2020

Värdering:

36,1 Mkr pre-money (exkl preferensaktier som kan konverteras till stamaktier).

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. Den som på avstämningsdagen är införd i aktieboken som stamaktieägare i Bolaget erhåller nio (9) teckningsrätter för varje innehavd stamaktie i Bolaget. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna stamaktier, varvid en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) stamaktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium. Oscar Engelbert, via bolaget Parkgate AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen om cirka 49 miljoner kronor. Därutöver har Parkgate åtagit sig att garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor.

Därutöver föreslås den extra bolagsstämman besluta om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta in dessa till nyemitterade stamaktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss