Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Orezone AB

Orezone AB

Orezone AB
Södra Allégatan 13
413 01 Göteborg

Hemsida:

www.orezone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Orezone är ett rent prospekteringsbolag vars syfte är att bedriva så kallad gräsrotsprospektering, vilket innebär prospektering i väldigt tidiga faser av ett gruvprojekts utveckling.

Teckningsperiod:

18 april 2019 - 7 maj 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,4 Mkr + 4,9 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 april 2019

Värdering:

17,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Vid stort intresse kan Orezone använda en övertilldelningsoption på 4,9 Mkr.

Företrädesemissionen är säkerställd till 90 procent genom teckningsförbindelser från nuvarande aktieägare och externa investerare samt externa garantiåtaganden.

Tilläggas bör att bolaget beslutat om att lägga samman 100 aktier till 1. Dvs 7 kr per aktie i emissionen motsvarar ett pris på 7 öre innan.

Vidare bör även att i samband (efter) med denna emission så köper Orezeon 100 procent av Corcel Minerals S.L., som äger ett nickel-kobolt-koppar projekt (”Corcel-projektet”) och ett guldprojekt (”Bibi-projektet”) i Galicien, Spanien.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss