Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB

Online Brands Nordic AB
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Hemsida:

www.onlinebrands.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Online Brands Nordic bedriver sin operativa verksamhet i de helägda dotterbolagen Hedbergs Guld & Silver och Watchonwatch.

Teckningsperiod:

1 mars 2021 - 15 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

0,35 kr per unit / 0,07 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. Registrerade aktieägare kommer att erhålla en (1) Uniträtt för varje en (1) aktie som innehas i bolaget. Fyra (4) Uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. En Unit består av fem (5) aktier och fem (5) teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för emissionen har i skrivande stund ännu inte satts, 20-21 december 2020 är bara dummy-datum.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie under kvartal 2 2021. Vid fullt utnyttjande av det högsta möjliga antalet emitterade teckningsoptioner inom ramen för företrädesemissionen, på högsta möjliga kurs, tillförs bolaget ytterligare maximalt cirka 7,0 MSEK. Teckningskursen för de aktier som kan tecknas baserat på teckningsoptionerna kommer att bestämmas på basis av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier under en mätperiod i kvartal 2 2021 med rabatt om 25 procent. Teckningskursen ska dock inte vara högre än 0.14 SEK per aktie och inte mindre än 0,07 SEK.

Företrädesemissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser från nyckelpersoner och befintliga ägare samt genom garantiåtaganden från externa investerare. Garantiavtalen är bland annat villkorade av att det slutliga ackordet från Bolagets pågående rekonstruktion uppgår till 25 procent av utestående skulder.

Uppdatering: Teckningstiden är 1-15 mars 2021.

Uppdaterat: 2021-03-14

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss