Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheter AB
Esplanaden 16
852 32 Sundsvall

Hemsida:

www.np3fastigheter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Teckningsperiod:

12 februari 2018 - 28 februari 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

288 Mkr

Teckningskurs:

26,50 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 februari 2018

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare i NP3 erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd stamaktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

Post:

Övrigt:

Bolagets styrelse och ledning, Poularde AB, Satrap Kapitalförvaltning AB (dotterbolag till AB Sagax (publ)), Länsförsäkringar Fondförvaltning Aktiebolag, Fjärde AP-fonden och Erik Selin Fastigheter AB, som tillsammans representerar drygt 54 procent av aktiekapitalet i NP3 har lämnat bindande teckningsförbindelser för teckning av preferensaktier motsvarande sin respektive pro rata-andel av nyemissionen. Därutöver har Poularde AB och Glimmerhuset Förvaltnings AB lämnat garantiåtaganden om ytterligare cirka 17 procent av aktierna i nyemissionen. Det föreligger följaktligen tecknings- och garantiåtaganden motsvarande cirka 71 procent av preferensaktierna i nyemissionen.

Uppdaterat: 2018-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss