Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures AB
Box 11157
404 24 Göteborg

Hemsida:

capsek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CapSek verksamhet består av investeringar i onoterade och/eller noterade verksamheter inom techsektorn.

Teckningsperiod:

29 september 2022 - 13 oktober 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,1 Mkr

Teckningskurs:

1,70 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2022

Värdering:

Villkor:

En (1) befintlig stamaktie ger tre (3) teckningsrätter och fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en ny preferensaktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen avser preferensaktier.

Ett antal befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 0,9 MSEK, eller cirka 3,3 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal befintliga aktieägare och nya investerare lämnat garantiåtaganden om cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 5,2 procent av Företrädesemissionen (avseende befintliga aktieägare i samtliga fall såvitt avser eventuell teckning av preferensaktier överstigandes respektive aktieägares pro rata-andel). Företrädesemissionen omfattas således till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Indikativ första handelsdag i Bolagets preferensaktie beräknas vara den 1 november 2022.

Uppdaterat: 2022-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss