Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB
Verkstadsvägen 52
71436 Kopparberg

Hemsida:

www.nordicironore.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Teckningsperiod:

15 maj 2018 - 15 maj 2018

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

36,5 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

55 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inte datum för emissionen presenterats, vi skriver tillsvidare 15 maj.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 1,0 SEK efter cirka 1 år.

"NIO har för närvarande en låneskuld uppgående till cirka 16 MSEK till Copperstone. Enligt en överenskommelse mellan bolagens styrelser föreslås halva skuldbeloppet kvittas mot nyemitterade aktier i NIO till en kurs motsvarande emissionskursen i den planerade företrädesemissionen i NIO. Resterande del av lånet avses enligt överenskommelsen omvandlas till ett konvertibelt lån med två års löptid (”Konvertibeln”). Konverteringskursen kommer vara 1 SEK per aktie och den årliga räntan kommer vara 5,5 procent. Efter ett år äger NIO rätt att förtidslösa Konvertibeln varvid Copperstone har möjlighet att istället påkalla konvertering till aktier. Vid förfall äger rätt NIO rätt att påkalla konvertering till aktier.

Detaljerad information avseende transaktionerna, inklusive fullständiga villkor för företrädesemissionen, teckningsoptionerna och Konvertibeln, kommer att återfinnas i kallelse till Bolagets årsstämma, vilket beräknas publiceras under vecka 16, 2018.

Marknadsnoteringen av Bolagets aktie på lämplig marknadsplats avses ske så snart som möjligt efter genomförd företrädesemission."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss