Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore AB
Verkstadsvägen 52
71436 Kopparberg

Hemsida:

www.nordicironore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Teckningsperiod:

13 juni 2018 - 27 juni 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36,5 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

6 juli 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

55 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje aktie erhåller aktieägare en uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, vardera bestående av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund har inte datum för emissionen presenterats, vi skriver tillsvidare 15 maj.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie till 1,0 SEK efter cirka 1 år.

"NIO har för närvarande en låneskuld uppgående till cirka 16 MSEK till Copperstone. Enligt en överenskommelse mellan bolagens styrelser föreslås halva skuldbeloppet kvittas mot nyemitterade aktier i NIO till en kurs motsvarande emissionskursen i den planerade företrädesemissionen i NIO. Resterande del av lånet avses enligt överenskommelsen omvandlas till ett konvertibelt lån med två års löptid (”Konvertibeln”). Konverteringskursen kommer vara 1 SEK per aktie och den årliga räntan kommer vara 5,5 procent. Efter ett år äger NIO rätt att förtidslösa Konvertibeln varvid Copperstone har möjlighet att istället påkalla konvertering till aktier. Vid förfall äger rätt NIO rätt att påkalla konvertering till aktier.

Detaljerad information avseende transaktionerna, inklusive fullständiga villkor för företrädesemissionen, teckningsoptionerna och Konvertibeln, kommer att återfinnas i kallelse till Bolagets årsstämma, vilket beräknas publiceras under vecka 16, 2018.

Marknadsnoteringen av Bolagets aktie på lämplig marknadsplats avses ske så snart som möjligt efter genomförd företrädesemission."

Uppdatering: En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie för 1,00 kronor under perioden från och med den 1 mars 2019 till och med 31 maj 2019.

Notering på First North under augusti 2018.

Uppdaterat: 2018-06-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss