Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB

NeuroVive Pharmaceutical AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.neurovive.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NeuroVive bedriver forskning och utveckling av cyklosporinbaserade läkemedel, så kallade cyklofilin-D-hämmare. Bolaget äger breda patenträttigheter för en läkemedelsfamilj som kallas cyklosporiner. Därutöver bedriver NeuroVive avancerad forskning för klinisk och preklinisk utveckling och utvärdering av nya bärarmedium, administrationsvägar och screening av nya läkemedelskandidater med nervcellsskyddande egenskaper. NeuroVive avser att utlicensiera produkter till större läkemedelsföretag för registrering, marknadsföring och försäljning.

Teckningsperiod:

18 april 2016 - 2 maj 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

94,4 Mkr

Teckningskurs:

42 kr per unit / 5,25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 april 2016

Värdering:

165,2 Mkr pre-money, exkl ev optioner.

Villkor:

Företrädesrätt 8:14. En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av åtta (8) nya aktier, en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 och en (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 6,50 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1 kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28 februari 2017.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15 handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni 2017.

Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 70,9 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av Nyemissionen, genom avtal om emissionsgaranti från externa investerare. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om tio (10) procent på garanterat belopp.

Uppdaterat: 2016-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss