Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Idogen AB

Idogen AB

Idogen AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

idogen.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier för att undvika att biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egna celler eller vävnad angrips av patientens immunförsvar.

Teckningsperiod:

27 januari 2022 - 10 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50,4 Mkr

Teckningskurs:

3,06 kr per unit / 1,02 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 januari 2022

Värdering:

23,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 15:7. Innehav av en (1) aktie ger fem (5) uniträtter och sju (7) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av tre (3) aktier och sex (6) teckningsoptioner serie TO 5.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelse och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, om totalt cirka 1,1 MSEK, motsvarande cirka 2 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från externa och befintliga investerare om totalt cirka 1,9 MSEK, motsvarande cirka 4 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. Bolaget har även ingått avtal med ett antal externa investerare om emissionsgarantier uppgående till cirka 47,5 MSEK, motsvarande cirka 94 procent av Företrädesemissionen. Bland externa emissionsgaranter ingår garantiåtaganden om cirka 10 MSEK (motsvarande cirka 20 procent av Företrädesemissionen) från Jinderman & Partners AB. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till cirka 50,4 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen.

Tre (3) teckningsoptioner medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 29 augusti 2022 till och med den 9 september 2022, dock lägst 0,77 SEK och högst 1,28 SEK per aktie. Detta innebär att det ytterligare kapitaltillskott som kan tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptionerna som högst kan uppgå till cirka 42,0 MSEK före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 15 - 29 september 2022.

Uppdatering: Totalt tecknades 7 856 837 units, motsvarande cirka 47,7 procent av Företrädesemissionen, med stöd av uniträtter och 157 092 units, motsvarande cirka 1,0 procent av Företrädesemissionen, utan stöd av uniträtter. Resterande del av Företrädesemissionen, 8 464 981 units, motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, tecknades av emissionsgaranter.

Uppdaterat: 2022-02-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss