Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gunnebo AB

Gunnebo AB

Gunnebo AB
Drakegatan 5
402 26 Göteborg

Hemsida:

www.gunnebo.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Säkerhetskoncernen Gunnebo är en professionell leverantör av säkerhetsprodukter och lösningar. Med hundratals år av erfarenhet har vi expertkunskap inom säker förvaring, områdesskydd, tillträdeskontroll och kontanthantering.

Teckningsperiod:

2 september 2019 - 17 september 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

363 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 augusti 2019

Värdering:

1 452 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd stamaktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny stamaktie.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya stamaktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras omkring den 21 augusti 2019.

Gunnebos tre största aktieägare, Stena Adactum AB (25,9 procent), Vätterledens Invest AB (17,7 procent) och If Skadeförsäkring AB (10,6 procent) som tillsammans innehar 54,2 procent av det totala antalet aktier i Gunnebo har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen. Dessutom har Stena Adactum AB och Vätterledens Invest AB åtagit sig att garantera den återstående delen av nyemissionen pro rata i förhållande till sina innehav. Nyemissionen är således fullt garanterad.

Uppdaterat: 2019-08-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss