Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB

Green Landscaping Holding AB
Jägershillgatan 14
213 75 Malmö

Hemsida:

greenlandscapinggroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Green Landscaping är en leverantör av tjänster inom den svenska marknaden för skötsel av utemiljöer.

Teckningsperiod:

1 juni 2020 - 12 juni 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

154,8 Mkr

Teckningskurs:

16,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 maj 2020

Värdering:

619,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Byggmästare Anders J Ahlström, familjen Salén genom bolag, styrelseordförande Per Sjöstrand genom bolag, samt AFA Försäkringar som tillsammans innehar cirka 50 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, har lämnat teckningsförbindelser i samband med företrädesemissionen och åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 77 mkr.

Därutöver har Tredje AP-fonden samt Odin Fonder som tillsammans innehar cirka 7 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, meddelat att de ställer sig positiva till företrädesemissionen och har för avsikt att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 11 mkr.

Följaktligen har teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande totalt cirka 57 procent av företrädesemissionen, eller 88 mkr, erhållits.

Uppdaterat: 2020-05-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss