Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Fluicell AB

Fluicell AB

Fluicell AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

www.fluicell.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Fluicell är ett life science-företag som säljer och utvecklar instrument för bioprinting, läkemedelscreening och farmakologi.

Teckningsperiod:

2 december 2019 - 2 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,4 Mkr

Teckningskurs:

40 kr per unit / 8 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

59,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Polynom Invest AB 25 000, Formue Nord Fokus AB 23 000, Alexander Schoeneck 17 500, Andreas Johansson 17 500, Love Carlsson 17 500, Jens Olsson 12 500, John Bäck 11 250, Stefan Lundgren 8 250, Eastbridge Capital AB 7 500, Peter Nilsson 7 500, Jimmie Landerman 5 000, Torna Kapital AB 3 750, Tonoy Sayeed 3 750.

Post:

Övrigt:

Varje unit består av 5 aktier samt 4 teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner i den riktade unitemissionen kan Fluicell tillföras mellan cirka 5,4 MSEK och 6,3 MSEK, före emissionskostnader under juni 2020. Optionsinnehavarna har rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden 1-22 juni 2020. Teckningskursen kommer att uppgå till 75 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om 10 handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden inleds. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska inte överstiga 9,90 SEK per aktie och inte understiga 8,50 SEK per aktie.

I samband med ovanstående riktad unitemission avser Fluicell emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 till befintliga aktieägare i Fluicell. Emissionen av teckningsoptioner till befintliga aktieägare omfattar maximalt totalt 2 494 990 teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras till Fluicell för att därefter delas ut till befintliga aktieägare som kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption per tre (3) innehavda aktier på avstämningsdagen. Vid fullt nyttjande av emitterade teckningsoptioner till Bolagets befintliga aktieägare kan Fluicell maximalt tillföras mellan cirka 20,3 MSEK och 24,7 MSEK, innan emissionskostnader, under juni 2020.

Styrelsen har även beslutat att uppta en bryggfinansiering om 5,0 MSEK. I syfte att upprätthålla en hög verksamhetstakt enligt kommunicerade målsättningar fram till halvårsskiftet 2020 har Fluicell i samband med den riktade unitemissionen upptagit en bryggfinansiering om 5,0 MSEK före emissionskostnader från Formue Nord Fokus A/S. Bryggfinansieringen löper till och med den 31 juli 2020 med en fast ränta om 1,2 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Upplupen ränta är inte kumulativ (s.k. "ränta på ränta"). Lånet jämte upplupen ränta avses återbetalas med teckningslikvid från nyttjande av ovan nämnda teckningsoptioner av serie TO 1. Fluicell har möjlighet att återbetala lånet innan löptidens utgång. Om hela eller delar av lånet inte är återbetalt senast den 30 september 2020, eller om Fluicell genomför en nyemission före detta datum, har långivaren rätt att konvertera lånet till aktier till gällande marknadsmässiga villkor för att minska eventuell kvarvarande låneexponering i Bolaget.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss