Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

13 augusti 2014 - 29 augusti 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

16,4 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 augusti 2014

Värdering:

8,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till cirka 11,5 MSEK via teckningsförbindelser och emissionsgarantier från ett antal större aktieägare och externa parter, däribland M2 Gruppen AB, ett bolag kontrollerat av Rutger Arnhult. Därtill föreslås att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om en övertilldelningsoption om cirka 2,5 MSEK att utnyttjas vid stort intresse och i den mån Företrädesemissionen blir fulltecknad.

Företaget gör i samband med detta även en mindre kvittningsemission och emission för betalning av garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss