Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Blick Global Group AB

Blick Global Group AB

Blick Global Group AB
Birger Jarlsgatan 20 4tr
114 34 Stockholm

Hemsida:

blickglobalgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Blick Global Group är moderbolag till Wiget Group, ett företag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst gambling-segmentet. Blick Global Group AB hette tidigare Aha World AB.

Teckningsperiod:

22 september 2021 - 6 oktober 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

20,5 Mkr + 5,2 Mkr

Teckningskurs:

0,19 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 september 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie ger en teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier

Post:

Övrigt:

Blick Global Group har erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,0 MSEK, varav cirka 3,5 MSEK avser kvittning av lånefordran mot bolaget, och garantiåtaganden om sammanlagt cirka 13,5 MSEK. Således är motsvarande 100 procent av företrädesemissionen på förhand säkerställd.

Bolaget avser finansiera likviddelen av förvärvet av OMI genom företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss