Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

advancedsoltech.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Teckningsperiod:

13 oktober 2021 - 27 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

(196,3 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

27 kr

Likviddag:

2 november 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

845 Mkr pre-money, men observera att konverteringar och nyemissioner också kommer att göras i samband med detta.

Villkor:

Aktieägare i Soltech Energy tilldelas en (1) inköpsrätt per innehavd aktie i Soltech Energy per avstämningsdagen den 11 oktober 2021. Tretton (13) inköpsrätter ger rätt att för ett pris om 27 kr förvärva en (1) aktie i Advanced Soltech.

Post:

Övrigt:

Advanced Soltech noteras på First North den 29 oktober 2021.

Isac Brandberg AB och Stiftelsen The World We Want har lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 50 MSEK, motsvarande cirka 25 procent av Erbjudandet, mot en garantiersättning om 6 procent. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har existerande huvudägare Soltech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. åtagit sig att teckna aktier i Bolaget motsvarande den utestående delen om maximalt cirka 146 MSEK, motsvarande cirka 75 procent av Erbjudandet, utan rätt till ersättning. Erbjudandet är därmed fullt ut garanterat.

Soltech Energy kommer att utnyttja försäljningslikviden till att till samma pris teckna motsvarande antal nya stamaktier i Advanced Soltech, så att köpeskillingen för aktier sålda i Erbjudandet ska tillkomma Advanced Soltech och Soltech Energys antal aktier i Advanced Soltech ej ska minska till följd av inköpserbjudandet.

Bolaget förbehåller sig rätten att till kvalificerade investerare, emittera ytterligare stamaktier till en teckningskurs som motsvarar priset i Erbjudandet, i syfte att ta in ytterligare kapital om intresset finns bland sådana investerare.

I samband med Noteringen kommer samtliga preferensaktier i Bolaget att konverteras till 9 810 221 stamaktier till ett totalt värde om cirka 265 MSEK, vilket motsvarar 116,25 procent av det belopp som erlagts för preferensaktier emitterade i september 2020 samt 115,00 procent av de belopp som erlagts för resterande utestående preferensaktier.

Uppdaterat: 2021-10-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss