Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB

Advanced SolTech Sweden AB
Upplagsvägen 1
117 43 Stockholm

Hemsida:

advancedsoltech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advanced SolTech Swedens (ASAB) verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar).

Teckningsperiod:

6 juli 2021 - 16 juli 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

47,7 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Den 6 juli 2021 meddelade Advanced Soltech Sweden att de undersöker möjligheten att göra en emission på 75 Mkr avseende preferensaktier.

"Syftet med den tilltänkta kapitalanskaffningen innan den planerade noteringen är att kunna tillvarata de goda affärsmöjligheter som bolaget nu har i Kina. Det nya kapitalet avses att investeras i redan ingångna kontrakt avseende takbaserade solenergianläggningar."

Uppdatering: Advanced Soltech fick in 47,7 Mkr i sin emission av preferensaktier.

Uppdaterat: 2021-07-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss